POSTUPAK UPISA PRAVA SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

Kod postupka upisa prava svojine na bespravno izgrađenim objektima ovlašćena privatna geodetska firma izrađuje: ,,Elaborat geodetskih radova“
SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 1

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2 

Nije snimljen, vlasnik zahteva upis svih posebnih delova tada sadržinu elaborata geodetskih radova čini:

 • Skica održavanja

 • Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

 • Zapisnik o izvršenom uviđaju

 • Skica posebnih delova objekta

 • Specifikacija posebnih delova objekta

Skica održavanja

Predstavlja geodetski snimak objekta, odnosno skicu održavanja (manual) urađen u preglednoj razmeri. Skica je orijentisana prema severu i overena od strane registrovanog izvođača radova geodetske struke (geodetske organizacije), sadrži: katastarsko stanje u crnoj boji (koje obuhavata prikaz položaja katastarske parcele sa brojem katastarske parcele i prikaz objekata upisanih u katastar nepokretnosti sa brojem objekta u okviru parcele) i  novoprikupljene podatke u crvenoj boji (podaci geodetskog merenja za sve bespravno izgrađene objekte na parceli koji su predmet zahteva za upis sa upisanim dimenzijama osnova objekata-frontovi, spratnost objekata, način korišćenja objekata- namena i brojeveobjekata po redosledu);

Zapisnik o izvršenom uviđaju  sadrži:

 • predmet uviđaja,

 • datum uviđaja,

 • podatke o prisutnim licima i njihove potpise,

 • tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku uviđaja,

 • način korišćenja (namenu) objekta, odnosno posebnog dela objekta

 • stepen završenosti objekta,

 • eventualne primedbe prisutnih lica i izvršioca uviđaja.

Skica posebnih delova objekta (skica uz V list) predstavlja grafički prikaz posebnog dela u okviru zgrade, odnosno u okviru pojedine etaže zgrade i izrađuje se u pogodnoj razmeri.

Specifikacija posebnih delova objekta po etažama  sadrži podatke o tim posebnim delovima objekta, a naročito:

 • namenu,

 • evidencijski broj,

 • broj posebnog dela objekta

 • neto korisnu površinu,

 • sobnost (strukturu) i sprat (nivo) na kome se nalazi.

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 2

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

Nije snimljen, vlasnik NE zahteva upis svih posebnih delova sadržinu elaborata geodetskih radova čini:

 • Skica održavanja

 • Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

 • Zapisnik o izvršenom uviđaju

U ovom slučaju u Zapisniku o izvršenom uviđaju neophodno je konstatovati broj stambenih jedinica, stepen završenosti objekta, namenu objekta i konstataciju da neto korisna površina objekta ne prelazi 300 m2.

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 3

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

Snimljen, vlasnik zahteva upis svih posebnih delova:

 • Skica posebnih delova objekta

 • Zapisnik o izvršenom uviđaju

 • Specifikacija posebnih delova objekta

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 4

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

Objekat je snimljen, vlasnik NE zahteva upis svih posebnih delova, a zahteva upis svojine na objektu umesto državine

 

 • Zapisnik o izvršenom uviđaju

 

U ovom slučaju u Zapisniku o izvršenom uviđaju neophodno je konstatovati broj stambenih jedinica, stepen završenosti objekta, namenu objekta i konstataciju da neto korisna površina objekta ne prelazi 300 m2

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 5

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

(Dogradnja objekta koji je već upisan u Katastar nepokretnosti, ali je izgrađen nov prostor van postojećeg gabarita objekta i objekat je nadzidan)

 • Skica održavanja
 • Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)
 • Zapisnik o izvršenom uviđaju
 • Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom (po potrebi)
SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 6

STAMBENA ILI STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA

Nije snimljena zgrada, vlasnik zahteva upis stana ili drugog posebnog dela objekta

 • Skica održavanja
 • Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)
 • Zapisnik o izvršenom uviđaju
 • Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom
SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 7

STAMBENA ILI STAMBENO-POSLOVNA  ZGRADA

Zgrada je snimljena, vlasnik zahteva upis stana ili drugog posebnog dela objekta

 • Zapisnik o izvršenom uviđaju
 • Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom
SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 8

DOGRADNJA STAMBENE ILI STAMBENO-POSLOVNE  ZGRADE KOJA JE VEĆ UPISANA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Nadziđivanje zgrade u gabaritima zgrade

 • Skica održavanja
 • Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom
 • Zapisnik o izvršenom uviđaju
SLUČAJEVI KADA SE SPECIFIKACIJA NE DOSTAVLJA

Specifikacija i skica posebnog dela objekta ne dostavlja se:

 • kada je uz zahtev priložena građevinska dozvola, odnosno odobrenje za izgradnju i potvrđena tehnička dokumentacija;
 • kada je projekat izvedenog objekta izgrađenog bez građevinske dozvole koji sadrži specifikaciju preuzet od organa nadležnog za poslove legalizacije u jedinici lokalne samouprave;
 • kada geodetska organizacija Zapisnikom o izvršenom uviđaju konstatuje da neto korisna površina objekta ne prelazi Zakonom propisane maksimalne neto korisne površine za porodične stambene objekte, vikend kuće, objekte za obavljanje zanatske delatnosti i garaže;