Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima
 • Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima jesu izrada tehničke dokumentacije,

 • izvođenje i stručni nadzor nad  

 • izvođenjem geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije.

 • Tehnička dokumentacija za izvođenje geodetskih radova izrađuje se saglasno vrsti tehničke dokumentacije u inženjersko – tehničkoj oblasti.

 • Izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima jeste:

 • izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima;

 • geodetsko merenje u toku realizacije projekta;

 • geodetsko merenje izvedenog stanja;

 • geodetsko merenje u cilju osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe.

  Kod izrade tehničke dokumentacije ističemo geodetske radove na izradi glavnog projekta  geodetskog osmatranja geometrije objekata (mostova, brana, silosa, zgrada i dr.).

Glavni projekat 2D i 1D geodetskog osmatranja geometrije objekata sadrži sledeće aktivnosti:
 • Analitičku razradu projektovane geometrije objekta i definisanje karakterističnih tačaka objekta;

 • Definisanje procedure za kontrolu 2D I 1D položaja tačaka osnovne mreže neposredno pre obeležavanja objekta;

 • Plan opažanja, metode merenja, kriterijume za kontrolu merenja i način obrade u 2D i 1D osnovnoj mreži objekta;

 • Proračun mera kvaliteta merenja, pouzdanosti merenja i tačnosti određivanja tačaka osnovne 2D i 1D mreže objekta;

 • Proračun mera kvaliteta merenja i tačnosti odredjivanja koordinata 2D i 1D položaja tačaka na objektu;

 • Osnovne podatke o tačkama na objektu;

 • Definisanje geodetskog datuma i analizu geometrijskog oblika tačaka na objektu;

 • Plan merenja sa proračunom tačnosti merenja i mera kvaliteta određivanja koordinata i visina tačaka na objektu;

 • Proračun vrednosti horizontalnog i vertikalnog pomeranja tačaka na objektu;

 • Uputstvo za merenje dužina, pravaca i visinskih razlika i podaci za praćenje i kontrolu merenja;

 • Strategiju za analizu stabilnosti tačaka osnovne 2D i 1D mreže;

 • Strategiju za analizu 2D i 1D pomeranje tačaka na objektu;

 • Sadržaj elaborata o 2D i 1D pomeranju objekta;

 • Mere zaštite na radu, i Predmer i predračun radova.

Aktuelni geodetski radovi koje obavlja preduzece
 • Snimanje objekata

 • Izrada topografskih planova

 • Izrada protokola regulacije                                                                                                

 • Izrada projekata geodetskih radova

 • Izrada projekata obeležavanja

 • Kompletni geodetski radovi na izradi planova parcelacija

 • Formiranje građevinskih kompleksa i građevinskih parcela u skladu sa urbanističkim aktima.

 • Digitalizacija

 • Izrada digitalnih modela terena

 • – iz originalnih podataka

 • – iz snimaka daljinske detekcije

 • – Digitalni ortofoto

 • Prenos projekata na teren

Obeležavanje projektovanih:
 • – objekata                                                                                              

 •  – saobraćajnica                                                                                                              

 • – vodova

 • Prenos apsolutnih kota

 • Otkrivanje i snimanje vodova

 • Izrada skica razvijenih šahti

 • Snimanje fasada

 • Praćenje sleganja objekata, silosa, vodotornjeva, kranova i dr.

 • – Prostorno definisanje i praćenje klizišta.

 • – Obeležavanje osovina objekata za potrebe projektovanja

 • Vertikalnost objekata

 • – Obeležavanje referentnih pravaca i visina

 • – Merenja kod postavljanja mašinskih elemenata

 • – Dovođenje u projektovani položaj mašinskih elemenata pri montaži složenih sistema

 • –     Identifikacija parcela

 • –     Uvođenje u posed parcela

 • –     Omeđavanje parcela

 • –     Deoba parcela

 • –     Odvajanje javnih od ostalih površina

 • –     Popis zemljišta i uspostavljanje sistema upravljanja imovinom grada primenom GIS tehnologije

 • –     Specifikacija fizičkih delova stambene ili poslovne zgrade (etažiranje)

 • –     Procena vrednosti nepokretnosti

 • –     Terenski radovi i izrada elaborata eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje objekata

 • –     Kompletne usluge za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih objekata

 • –     Usluge i posredovanje u poslovima knjiženja svih vrsta nepokretnosti u zemljišnim knjigama i katastru nepokretnosti

 • 3D vizuelizacija prostornih podataka.

Pored već gore navedenih aktuelnih geodetskih radova koji većim delom predstavljaju geogetske radove u građevini, posebno ističemo GEODETSKE RADOVE U RUDARSTVU kao i GEODETSKE RADOVE U VODOPRIVREDI