LEGALIZACIJA

 

POSTUPAK UPISA PRAVA SVOJINE NA BESPRAVNO IZGRAĐENIM OBJEKTIMA

Kod postupka upisa prava svojine na bespravno izgrađenim objektima ovlašćena privatna geodetska firma izrađuje: ,,Elaborat geodetskih radova“

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ  1

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2 

Nije snimljen, vlasnik zahteva upis svih posebnih delova tada sadržinu elaborata geodetskih radova čini:

 

Skica održavanja

Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

Zapisnik o izvršenom uviđaju

Skica posebnih delova objekta

Specifikacija posebnih delova objekta

 

Skica održavanja

Predstavlja geodetski snimak objekta, odnosno skicu održavanja (manual) urađen u preglednoj razmeri. Skica je orijentisana prema severu i overena od strane registrovanog izvođača radova geodetske struke (geodetske organizacije), sadrži:

katastarsko stanje u crnoj boji (koje obuhavata prikaz položaja katastarske parcele sa brojem katastarske parcele i prikaz objekata upisanih u katastar nepokretnosti sa brojem objekta u okviru parcele) i    

novoprikupljene podatke u crvenoj boji (podaci geodetskog merenja za sve bespravno izgrađene objekte na parceli koji su predmet zahteva za upis sa upisanim dimenzijama osnova objekata-frontovi, spratnost objekata, način korišćenja objekata- namena i brojeve objekata po redosledu);

 

Zapisnik o izvršenom uviđaju  sadrži:

predmet uviđaja,

datum uviđaja,

podatke o prisutnim licima i njihove potpise,

tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku uviđaja,

način korišćenja (namenu) objekta, odnosno posebnog dela objekta

stepen završenosti objekta,

eventualne primedbe prisutnih lica i izvršioca uviđaja.

 

Skica posebnih delova objekta (skica uz V list) predstavlja grafički prikaz posebnog dela u okviru zgrade, odnosno u okviru pojedine etaže zgrade i izrađuje se u pogodnoj razmeri.

 

Specifikacija posebnih delova objekta po etažama  sadrži podatke o tim posebnim delovima objekta, a naročito:

namenu,

evidencijski broj,

broj posebnog dela objekta

neto korisnu površinu,

sobnost (strukturu) i

sprat (nivo) na kome se nalazi.

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVASLUČAJ  2

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

Nije snimljen, vlasnik NE zahteva upis svih posebnih delova sadržinu elaborata geodetskih radova čini:

 

Skica održavanja

Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

Zapisnik o izvršenom uviđaju

 

U ovom slučaju u Zapisniku o izvršenom uviđaju neophodno je konstatovati broj stambenih jedinica, stepen završenosti objekta, namenu objekta i konstataciju da neto korisna površina objekta ne prelazi 300 m2.

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ  3

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

Snimljen, vlasnik zahteva upis svih posebnih delova

 

Skica posebnih delova objekta

Zapisnik o izvršenom uviđaju

Specifikacija posebnih delova objekta

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ  4

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

Objekat je snimljen, vlasnik NE zahteva upis svih posebnih delova, a zahteva upis svojine na objektu umesto državine

 

Zapisnik o izvršenom uviđaju

 

U ovom slučaju u Zapisniku o izvršenom uviđaju neophodno je konstatovati broj stambenih jedinica, stepen završenosti objekta, namenu objekta i konstataciju da neto korisna površina objekta ne prelazi 300 m2

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 5

PORODIČNI STAMBENI OBJEKAT DO 300 m2

(Dogradnja objekta koji je već upisan u Katastar nepokretnosti, ali je izgrađen nov prostor van postojećeg gabarita objekta i objekat je nadzidan)

 

Skica održavanja

Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

Zapisnik o izvršenom uviđaju

Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom (po potrebi)

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 6

STAMBENA ILI STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA

Nije snimljena zgrada, vlasnik zahteva upis stana ili drugog posebnog dela objekta

 

Skica održavanja

Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

Zapisnik o izvršenom uviđaju

Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 7

STAMBENA ILI STAMBENO-POSLOVNA  ZGRADA

Zgrada je snimljena, vlasnik zahteva upis stana ili drugog posebnog dela objekta

 

Zapisnik o izvršenom uviđaju

Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom

 

SADRŽAJ ELABORATA GEODETSKIH RADOVA – SLUČAJ 8

DOGRADNJA STAMBENE ILI STAMBENO-POSLOVNE  ZGRADE KOJA JE VEĆ UPISANA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Nadziđivanje zgrade u gabaritima zgrade

 

Skica održavanja

Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom

Zapisnik o izvršenom uviđaju

 

SLUČAJEVI KADA SE SPECIFIKACIJA NE DOSTAVLJA

Specifikacija i skica posebnog dela objekta ne dostavlja se:

kada je uz zahtev priložena građevinska dozvola, odnosno odobrenje za izgradnju i potvrđena tehnička dokumentacija;

kada je projekat izvedenog objekta izgrađenog bez građevinske dozvole koji sadrži specifikaciju preuzet od organa nadležnog za poslove legalizacije u jedinici lokalne samouprave;

kada geodetska organizacija Zapisnikom o izvršenom uviđaju konstatuje da neto korisna površina objekta ne prelazi Zakonom propisane maksimalne neto korisne površine za porodične stambene objekte, vikend kuće, objekte za obavljanje zanatske delatnosti i garaže;

 

 

STANDARD – NETO KORISNA POVRŠINA POTKROVLJA