AKTUELNI GEODETSKI RADOVI KOJE OBAVLJA PREDUZECE

 

LEGALIZACIJA

 

Snimanje objekata

Izrada topografskih planova

Izrada protokola regulacije                                                                                                

Izrada projekata geodetskih radova

Izrada projekata obeležavanja

Kompletni geodetski radovi na izradi planova parcelacija

Formiranje građevinskih kompleksa i građevinskih parcela u skladu

       sa urbanističkim aktima.

Digitalizacija

Izrada digitalnih modela terena

- iz originalnih podataka
             - iz snimaka daljinske detekcije

-     Digitalni ortofoto

Prenos projekata na teren

Obeležavanje projektovanih: 
       -objekata                                                                                             
       -saobraćajnica                                                                                                             
       -vodova

Prenos apsolutnih kota

Otkrivanje i snimanje vodova

Izrada skica razvijenih šahti

Snimanje fasada

Praćenje sleganja objekata, silosa, vodotornjeva, kranova i dr.

-     Prostorno definisanje i praćenje klizišta.

-     Obeležavanje osovina objekata za potrebe projektovanja

Vertikalnost objekata

-     Obeležavanje referentnih pravaca i visina

-     Merenja kod postavljanja mašinskih elemenata

-     Dovođenje u projektovani položaj mašinskih elemenata pri

      montaži složenih sistema

-     Identifikacija parcela

-     Uvođenje u posed parcela

-     Omeđavanje parcela

-     Deoba parcela

-     Odvajanje javnih od ostalih površina

-     Popis zemljišta i uspostavljanje sistema upravljanja imovinom grada

       primenom GIS tehnologije

-     Specifikacija fizičkih delova stambene ili poslovne zgrade (etažiranje)

-     Procena vrednosti nepokretnosti

-     Terenski radovi i izrada elaborata eksproprijacije zemljišta za

       potrebe izgradnje objekata

-     Kompletne usluge za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih objekata

-     Usluge i posredovanje u poslovima knjiženja svih vrsta nepokretnosti

       u zemljišnim knjigama i katastru nepokretnosti

3D vizuelizacija prostornih podataka.

 

Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima

 

Geodetski radovi u inženjersko-tehničkim oblastima jesu izrada tehničke dokumentacije, izvođenje i stručni nadzor nad  

 izvođenjem geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima za koje je predviđena izrada tehničke dokumentacije.

Tehnička dokumentacija za izvođenje geodetskih radova izrađuje se saglasno vrsti tehničke dokumentacije u inženjersko –

tehničkoj oblasti. Izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima jeste:

izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima;

geodetsko merenje u toku realizacije projekta;

geodetsko merenje izvedenog stanja;

geodetsko merenje u cilju osmatranja tla i objekata u toku građenja i upotrebe.

Kod izrade tehničke dokumentacije ističemo geodetske radove na izradi glavnog projekta  geodetskog osmatranja geometrije objekata (mostova, brana, silosa, zgrada i dr.).

Glavni projekat 2D i 1D geodetskog osmatranja geometrije objekata sadrži sledeće aktivnosti:

 

Analitičku razradu projektovane geometrije objekta i definisanje karakterističnih tačaka objekta;

Definisanje procedure za kontrolu 2D I 1D položaja tačaka osnovne mreže neposredno pre obeležavanja objekta;

Plan opažanja, metode merenja, kriterijume za kontrolu merenja i način obrade u 2D i 1D osnovnoj mreži objekta;

Proračun mera kvaliteta merenja, pouzdanosti merenja i tačnosti određivanja tačaka osnovne 2D i 1D mreže objekta;

Proračun mera kvaliteta merenja i tačnosti odredjivanja koordinata 2D i 1D položaja tačaka na objektu;

Osnovne podatke o tačkama na objektu;

Definisanje geodetskog datuma i analizu geometrijskog oblika tačaka na objektu;

Plan merenja sa proračunom tačnosti merenja i mera kvaliteta određivanja koordinata i visina tačaka na objektu;

Proračun vrednosti horizontalnog i vertikalnog pomeranja tačaka na objektu;

Uputstvo za merenje dužina, pravaca i visinskih razlika i podaci za praćenje i kontrolu merenja;

Strategiju za analizu stabilnosti tačaka osnovne 2D i 1D mreže;

Strategiju za analizu 2D i 1D pomeranje tačaka na objektu;

Sadržaj elaborata o 2D i 1D pomeranju objekta;

Mere zaštite na radu, i

Predmer i predračun radova.

 

Pored već gore navedenih aktuelnih geodetskih radova koji većim delom predstavljaju geogetske radove u građevini, posebno ističemo GEODETSKE RADOVE U RUDARSTVU kao i GEODETSKE RADOVE U VODOPRIVREDI

 

 

Za cene, detalje i pojedinosti pošaljite nam mejl na geozs.doo@gmail.com  ili nas pozovite na 011/ 2401 365 ili 064/ 8471 000.

 

PROVERITE DA LI JE VAŠA PARCELA POD HIPOTEKOM

Po osnovu Zakona o hipoteci ("Službeni glasnik RS", broj 115/05) Republički geodetski zavod omogućava pretraživanje i prikupljanje informacija o hipotekama preko Centralne evidencije hipoteka, elektronske javne baze svih upisanih hipoteka u nadležne registre preko internet servisa  www.rgz.gov.rs/ceh